sida

Äldre

Trygg tillvaro för Lunds äldre

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för äldre och deras erfarenheter i livet. Äldre ska ha ett avgörande inflytande över innehållet i sin omsorg och alla ska ha rätt till bästa möjliga vård och omsorg. All omsorg ska utgå från de
äldres behov och önskemål, och bedrivas på ett hållbart sätt för både personalen och de äldre. Tekniska och digitala hjälpmedel ska kunna användas efter dialog och godkännande av användaren.

Vänsterpartiet verkar för att all äldreomsorg återgår i kommunal drift. Vi arbetar för att redan skrivna avtal med privata vårdgivare sägs upp så fort som möjligt. Under de senaste tolv åren har Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfört nedskärningar inom äldreomsorgen. Nedskärningarna drabbar de äldre som får sämre hjälp, men också personalen som får sämre arbetsmiljö på grund av minskad bemanning. Personalbrist i vård och omsorg leder till förhastade beslut som försämrar för de äldre. Vänsterpartiet vill att kommunens hemtjänst ska kunna ge den stöd och den hjälp som behövs. Möjligheten att få
hjälp med att handla mat ska återinföras i kommunen och inte överlämnas till livsmedelsbutikernas dyra tjänster.

Bygg fler bostäder för alla!

Idag är det bostadsbrist i hela landet. Lund är en populär kommun att bo i och vi behöver bygga fler bostäder för alla. Äldre ska, om de vill, kunna flytta från stora hus eller lägenheter och kunna hitta ett mer passande boende. För detta krävs fler bostäder, framförallt tillgängliga hyresrätter som inte kräver att den som flyttar in har pengar på banken eller måste ta lån. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att de tre boendeformerna för äldre: seniorbostäder, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende finns tillgängliga för alla. Vänsterpartiet vill inrätta en ny särskild boendeform för äldre personer med behov av hjälp och stöd i boendet och annan lättåtkomlig service och gemenskap. Det kan handla om äldre som inte stått i bostadskö – vilket
annars behövs för att få tillgång till trygghets- och seniorboende – eller att den äldre inte har de finansiella resurser som krävs för att köpa lägenhet. Det ska inte vara plånbokens storlek som styr vilket boende man kan få!

Seniorbostäder är till för personer med litet vårdbehov. Dessa bör vara hyresrätter och byggas där det är nära till service. I trygghetsboenden finns personal under delar av dygnet. Personalen är en resurs för de boende och ska bekostas av kommunen. Vård och omsorgsboenden består av äldreboende och demensboende. Här finns det alltid personal på de olika avdelningarna.

Stäng inte träffpunkterna, de behövs!

Mötesplatserna i Lund och tätorterna utanför stan ska bevaras och utvecklas. De har stor betydelse för de äldre som bor ensamma som med hjälp av dessa kan bryta isoleringen och lära känna nya människor. Den senaste tiden har flera träffpunkter lagts ner då de inte har haft tillräckligt många besökare. Vänsterpartiet protesterar mot nedläggning, då även små träffpunkter kan ha stor betydelse för de boende i en stadsdel. De som vill och behöver ska kunna få hjälp att ta sig till träffpunkten från kommunens hemtjänst.

Ta vara på personalens kunskaper

Personalen är den viktigaste resursen inom äldreomsorgen. Hur arbetet utförs inom äldrevården ska utarbetas tillsammans med personalen och den äldre. Nöjd personal påverkar de äldre positivt. Personalen ska vara mer involverad i planering av arbetsinsatser och schemaläggning. Vi vill höja arbetets status och personalen ska ha minst vårdgymnasium eller motsvarande utbildning och vi vill möjliggöra för vidareutbildning för alla anställda. Vi arbetar för mer resurser och mer personal i vården, eftersom personalbrist skapar stress som leder till sjukskrivningar.

Vänsterpartiet vill inleda försök med att sänka arbetstiden till sex timmar per dag för personalen inom vård och omsorg. Liknande försök har redan genomförts i flera andra kommuner. Det skulle innebära en höjning livskvaliteten för
de äldre i Lunds kommun, liksom för personalen.

Kopiera länk