• Hem
  • Skola och utbil...
sida

Skola och utbildning

Stoppa nedskärningarna i skolan, förskolan och vuxenutbildningen

 

Skolan ska garantera alla elevers rätt till kunskap. Vänsterpartiet arbetar för att skolan, förskolan och vuxenutbildningen i Lund ska ha tillräckliga resurser för
att möta barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov. Under tre mandatperioder har Lunds skolor tvingats göra nedskärningar, både under borgerligt och socialdemokratiskt/miljöpartistiskt styre. Vänsterpartiet kräver därför att kommunen kraftigt ökar resurserna till skola, förskola och vuxenutbildning. Vi är skolpartiet nummer ett i Lund och vi lägger alltid mest pengar till skolan. I vår budget för 2018 satsade Vänsterpartiet 60 miljoner mer än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga partierna. För dessa pengar skulle skolan kunna anställa ungefär 100 nya lärare.

Vänsterpartiet är motståndare till den direkta skolpengen, det system som används för att fördela pengar till skolorna i Lund. Vi vill att skolorna får resurser efter behov och att det administrativa systemet med direkt skolpeng avskaffas.

En likvärdig och avgiftsfri skola utan vinstintresse

Vänsterpartiet arbetar för att skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrund träffas och lär känna varandra. Nya skolor måste därför byggas på platser som möjliggör att elever från olika bostadsområden går i samma skola.
Skolan ska vara likvärdig, kvaliteten ska inte skilja sig åt beroende på i vilket bostadsområde eller vilken ort skolan ligger, ingen ska behöva söka sig till en skola i ett annat område för att få en bra skolgång. Dessutom ska Lunds skolor vara helt avgiftsfria – på riktigt. Samtliga skolmåltider, utflykter och skolresor ska bekostas av skolan.

Vänsterpartiet verkar på riksplanet för att kommunerna ska få ett avgörande inflytande över nya friskolor. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna planera för skolan utifrån behov, och för att skattepengar ska används
effektivt. När nya friskolor ansöker om att få starta i Lund är Vänsterpartiet oftast negativa, eftersom vi anser att skolan ska drivas i offentlig regi utan vinstintressen för att elever med olika bakgrund ska mötas i samma skola och för att alla elever ska ges likvärdig undervisning.

Stärk elevhälsan och arbetet mot mobbing

 

Skolan i Lund ska arbeta för att möjliggöra för alla barn och elever att nå sin fulla potential och ges lika möjligheter oavsett kön och bakgrund. Alla former av mobbing, kränkningar och diskriminering är oacceptabla. Antisemitism och islamofobi ökar i samhället och skolan har ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot hat och hot som riktas mot religiösa eller etniska grupper eller enskilda personer. All personal i skolan ska därför erbjudas fortbildning och handledning i genuspedagogik, normkritiskt arbetssätt och konflikthantering för  att aktivt kunna motarbeta kränkande behandling och diskriminering varhelst den visar sig.

Skolsköterska, kurator, psykolog och fritidspersonal är viktiga för att tidigt identifiera och förebygga problem. Att skära ned på dessa funktioner är därför mycket problematiskt. Ett starkt mobbingförebyggande arbete kräver att antalet vuxna i skolan ökar rejält så att inga barn eller ungdomar känner sig osedda i Lunds skolor. Lunds politiker har ett mycket stort ansvar att följa upp och utvärdera arbetet mot kränkande behandling.

Fler lärare och personal i skolan

 

Att arbeta i skolan, oavsett vilken arbetsuppgift man har, är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som finns. För att skolmiljön ska vara trygg och lugn måste vuxna med olika arbetsuppgifter finnas i skolan, som kuratorer, studie- och
yrkesvägledare, vaktmästare, skolmåltidspersonal och lärare. Personalstyrkan bör vara jämställd, vilket betyder att fler män måste anställas i förskolan och grundskolan. Lärarnas engagemang och välmående är avgörande för en bra undervisning, därför måste lärarnas arbetsmiljö förbättras. Kommunen måste arbeta både för att personalen ska vilja stanna kvar i Lund och för att fler ska vilja utbilda sig till lärare och förskollärare.

Vi är övertygade om att fler vuxna i skolan, lönehöjningar för alla lärare (inte bara satsningar på några få), fler lärare och färre administrativa arbetsuppgifter är viktiga åtgärder. I vår kommunala budget finns tillräckligt mycket pengar för
att genomföra sådana förändringar.

Politikerna i Lunds kommun måste lita på lärarnas och rektorernas kunskaper och erfarenheter att planera och genomföra undervisningen, vi ska inte detaljstyra undervisningsformer och val av material.

Förskolan

Vänsterpartiets satsningar på förskolan gör att barngrupperna kan minskas till det mål som Lunds kommun tidigare har haft: max 11 barn i 1-2-årsgrupper och max 16 barn i 3-6-årsgrupper. Lärartätheten ska vara motsvarande 3 heltidspedagoger per barngrupp. Barnomsorg ska garanteras även under de dagar som personalen i förskolan har planerings- eller utbildningsdagar. Vänsterpartiet är
motståndare till att minska antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa, något som ofta diskuteras i besparingstider. Vi vill att kommunal
Öppen förskola ska finnas på flera platser i kommunen.

Grundskolan

Vi vill se att lärare kan möta varje elevs behov i sin undervisning och delta aktivt i den pedagogiska utvecklingen. För att uppnå detta vill vi att endast
behöriga lärare anställs för undervisning i Lunds skolor. Skolans resurser till undervisningen av elever som är behov av särskilt stöd behöver utökas. Det bör finnas minst 9,3 pedagoger per 100 elever för att klasstorlekarna inte ska varaför stora. Kommunen ska uppmuntra pedagogisk utveckling och lärarnas kreativitet i att utveckla nya undervisningsformer.

Vänsterpartiet arbetar för att de små F-3-skolorna i de mindre tätorterna (Revingeby, Torna Hällestad och Håstad) ska finnas kvar, även om elevantalet där är litet.

Gymnasieskolan

Lunds gymnasieskolor är strikt uppdelade mellan studieinriktade och yrkesförberedande program. Vänsterpartiet menar att detta minskar elevernas valmöjligheter och skapar segregation. Vi har som ambition att det på sikt åter ska finnas såväl studieförberedande som yrkesförberedande program på alla kommunala gymnasieskolorna.

Vänsterpartiet är motståndare till Fritt Sök i Skåne och vill att denna överenskommelsen omförhandlas med målet att företrädesrätt införs för elever boende i kommunen och samarbetsavtal upprättas med grann-kommunerna. Dagens fria sök inom hela Skåne har resulterat i proppfulla och översökta skolor i Lund, samtidigt som gymnasieskolor i andra städer har minskat drastiskt i antalet elever och program – eller har tvingats läggas ner. Vänsterpartiet menar att gymnasieutbildning med hög kvalitet ska finnas i så många skånska kommuner som möjligt, och att kommunerna samordnar gymnasieutbildningen så att elever
kan erbjudas alla program i närheten av sin hemkommun. Vi har av denna anledning röstat nej till att bygga en femte gymnasieskola i Lund – vi tycker inte att den behövs.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är en mycket viktig del av utbildningssystemet. Alla som vill ska ha möjlighet att omskola sig eller vidareutbilda sig, oavsett tidigare
utbildningsbakgrund. För att möjliggöra detta behöver antalet platser utökas och mer resurser ges till vuxenutbildningen. Det är av största betydelse att SFI
(svenska för invandrare) fortsätter att utvecklas och erbjuds i olika former för att passa olika personer och grupper. Vuxenutbildningen ska drivas av kommunen,
inte upphandlas av privata företag

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Goda kunskaper i modersmålet är en viktig utgångspunkt för all inlärning. Vi är glada över att ”köp och sälj-systemet” i modersmålsundervisningen nu har avskaffats och modersmålsundervisning erbjuds skolorna kostnadsfritt. Modersmålsstödet i förskolan ska ledas av utbildade modersmålslärare eller förskollärare som verkligen kan det aktuella språket och studiehandledning på modersmålet för elever med behov av detta måste byggas ut för att ge alla barn och elever möjlighet att utveckla både sitt modersmål, svenska språket och sina ämneskunskaper. Både studiehandledning och modersmålsundervisning ska vara kostnadsfri för skolorna.

Elevinflytande, miljö och kultur i skolan

Eleverna ska ha ett stort inflytande över sin vardag i skolan och den utbildning de får. Skolledningen ska se till att det finns tid och tillgång till lokaler för elevoch klassråd, men det är viktigt att eleverna själva får ta ställning till vad de vill
ha inflytande över. Alla skolor i Lund ska ha ett väl utvecklat arbete för hållbar utveckling med undervisning och diskussioner om miljö- och klimatfrågor. En viktig del i hela kommunens miljöarbete är att maten som serveras i skolorna är ekologisk, närodlad och med stora inslag av vegetariska rätter.

Kultur ska ha en naturlig plats i skolans undervisning och alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Vi vill se ett nära samarbete mellan kulturskolan och övriga skolenheter. Skolan skall erbjuda barn och elever kontinuerliga möten med professionella kulturarbetare.

Kopiera länk