• Hem
  • Socialpolitik
sida

Socialpolitik

Solidarisk socialpolitik för rättvisa och jämlikhet

En aktiv socialpolitik är en förutsättning för att skapa ett solidariskt, rättvist och jämlikt samhälle. Flera år med borgerligt styre på nationell nivå och nu senast en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering, har förstört många av våra skyddsnät, försämrat sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Detta har inneburit att människor som drabbas av de allt sämre socialförsäkringarna måste söka försörjningsstöd (socialbidrag) av kommunen istället för att få stöd genom
det statliga sociala skyddsnätet. För den enskilde riskerar en försämrad välfärd att leda till ekonomisk otrygghet vid sjukdom. Dessutom upplevs försörjningsstöd av många som integritetskränkande och begränsande för individens frihet.
Vänsterpartiet arbetar för att återställa de övergripande socialförsäkringssystemen.

Mer resurser till socialförvaltningen

I Lunds kommun har de förebyggande insatserna som skall förhindra att personer drabbas av ohälsa och ekonomisk otrygghet successivt försämrats eller tagits bort. Detta får till följd att individer får hjälp och stöd för sent, vilket leder
både till enskilt lidande och onödigt stora kostnader för kommunen. I det förebyggande arbetet måste hela kommunen samarbeta, från förskola och skola till
kulturen, fritidsverksamheten, träffpunkterna och föreningslivet. Vänsterpartiet verkar för att socialförvaltningen får tillräckliga resurser för att kunna arbeta förebyggande, och att en resursfördelningsmodell som baseras på befolkningsökningen införs. När befolkningen växer behöver socialförvaltningen, precis
som skolan, få större resurser för att möta befolkningsökningen. Ett solidariskt, rättvist och jämlikt Lund kräver ett starkt vänsterparti!

Lösningar med individen i centrum

Vänsterpartiet arbetar för att beroendet av försörjningsstöd i Lunds kommun minskar genom ett aktivt samarbete med individen för att finna arbete, utbildning eller förebyggande insatser. Samarbetet mellan Arbets-förmedlingen, Försäkringskassan och Lunds kommun ska förbättras för att ge individen ett samlat stöd. Respekten för den enskildes självbestämmande och integritet ska prägla samarbetet och myndigheterna ska sitta ner med individen i detta
samarbete. Vänsterpartiet arbetar för att Lunds kommun aktivt bidrar till att personer som behöver stöd i form av arbets-rehabilitering ska få det inom kommunens verksamheter. Antalet så kallade ”skyddade anställningar för
personer med funktionsnedsättning” måste öka, efter att under ett antal år minskat under borgerligt styre.

Bostad Först: En ny politik för att bekämpa hemlösheten

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att bekämpa hemlösheten. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att stödja personer som har en socialt problematisk situation. Hemlösheten i Lund är ett sådant problem.
Bostadsproblemet försvårar möjligheterna för individen att lösa arbetslöshet och andra sociala problem, samtidigt som den stora bostads-bristen idag innebär att personer som inte har några andra problem eller sjukdomar riskerar att bli
hemlösa eller drabbas av en otrygg boende-situation. En bra socialpolitik är helt beroende av att bostadsbristen löses genom att fler bostäder med rimliga hyror och villkor byggs. Lediga bostäder ska i första hand erbjudas till personer som
är helt utan bostad. Metoden ”Bostad först”, utvecklad på Lunds universitet, ska utökas rejält i Lund, med fler bostäder just för att bekämpa hemlösheten. Bostad Först innebär att bostaden ses som den viktigaste pusselbiten för att förbättra livssituationen. Modellen används i Lund idag men är inte tillräckligt utvecklad, framförallt måste även de privata fastighetsägarna delta i detta arbete. En egen
trygg bostad är en rättighet som inte kan villkoras.

Utöka den sociala jouren

Personer som behöver akut hjälp från socialtjänsten kan ringa den sociala jouren. Den sociala jouren är dock inte öppen på kvällar och helger, då den egentligen behövs som mest. Man får då vänta tills den sociala jouren öppnar på
ordinarie kontorstid. Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun utökar öppettiden på den sociala jouren, så att socialtjänsten kan ge det akuta stöd som behövs och man undviker att situationen förvärras.

Satsa på förebyggande insatser

Under åren med borgerligt styre har många bra förebyggande verksamheter lagts ner. Vänsterpartiet verkar för att istället utveckla det förebyggande arbetet. Det handlar om att tidigt lämna stöd åt personer med en begynnande problematik, för att undvika att problemen växer sig stora. Den som söker hjälp på grund av missbruk, bostadslöshet eller andra sociala problem ska få snabba och
effektiva stödinsatser i en öppen verksamhet.

Välkomna nya lundabor med en generös flyktingpolitik

Lund är en internationell stad med en välkomnande befolkning. Vår kommun har mycket bra förutsättningar för att ta emot nyanlända, oavsett om de kommer för att studera eller om de har flytt från krig och konflikter. För att kunna ta emot nyanlända behöver vi bygga fler bostäder med rimlig hyra och villkor, utöka svenskundervisningen och se till att det finns gott samarbete mellan kommunen och ideella föreningar. Oavsett vilken bakgrund vi har behöver vi alla samma saker: En trygg bostad, en stark välfärd och en rolig och utvecklande fritid med stark gemenskap med andra människor.

 

Kopiera länk