• Hem
  • Stadsplanering
sida

Stadsplanering

Stadsmiljö i staden och tätorterna

Lund ska kunna erbjuda sin växande befolkning en god stadsmiljö med bostäder, rekreationsområden och service. Att samtidigt värna om den goda åkerjorden runt stan är en utmaning som kräver förtätning av redan existerande bebyggelse, och att man bygger på parkeringsplatser och överdimensionerade trafikplatser, eller som på det blivande bostadsområdet Västerbro – i gamla industriområden. Vänsterpartiet förespråkar en varierad, tät och hög bebyggelse kompletterad med gröna utomhusmiljöer. Ett grönt bälte kring staden och gröna stråk ska underhållas och föryngras med trädplantering.

Tätorterna i östra delen av kommunen

Utbyggnad av orterna utanför Lund är ett alternativ som sparar den högklassiga åkerjorden kring stadskärnan och som ger samhällena bättre underlag för service av alla slag. Men då krävs också goda kollektiva kommunikationer.
Vänsterpartiet stödjer på sikt en förlängning av spårbunden trafik i första hand till Linero och Dalby och i framtiden också till andra orter, vilket skulle öka livskvaliteten för många lundabor genom bättre tillgänglighet till Öresundskusten.

Nätet av laddstolpar för elbilar bör byggas ut och göras användbara även för elmopeder och elrullstolar. Breda och belysta cykelvägar ska uppmuntra cyklister och ge utrymme för elcyklar. Ett nät av cykelvägar kring Lunds
stadskärna skulle i viss mån kompensera för bristen på allemansrättslig mark för friluftslivet.

Lund behöver fler naturområden. Skrylle är ett viktigt område men med tätare stadsbebyggelse och fler billösa barnfamiljer behövs fler och närmre utflyktsmål. Kungsmarken är det finaste naturområdet inom barns cykelavstånd och därför bör golfbanan avvecklas så att området blir öppet för allmänheten. En större hundrastplats skulle också kunna anläggas här.

Lunds stadskärna

Vänsterpartiet vill värna det byggda kulturarvet och ta vara på de kvaliteter som gör Lunds stadskärna attraktiv: det medeltida gatunätet, småskalighet och variation i bebyggelsen. Bevaringsplanen behöver förnyas och respekteras. Flera rödmarkerade hus, det vill säga hus med kulturellt, historiskt eller miljömässigt värde, har rivits. Den bebyggelse-antikvariska kompetensen i kommunen måste förstärkas så att kontrollerande och förebyggande arbete kan bedrivas. I de kommunala bolagens direktiv bör införas att de i sin verksamhet ska värna det byggda kulturarvet. Vänsterpartiet kommer att motsätta sig alla
rivningar eller förvanskningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Stadskärnan utarmas på handel och verksamheter genom etableringen av externa köpcentra och näthandel. Stadskärnans verksamheter kan inte konkurrera med att erbjuda gratis bilparkeringar, utan med en inbjudande och
vacker miljö där just bilfriheten ökar attraktionen. Vänsterpartiet föreslår fria bussresor på lördagar och halverad avgift för torghandlarna på Mårtenstorget.
Gatorna ska planeras för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Förnyelse och förtätning i stadskärnan måste ske varsamt och butiker och verksamheter bör vätta mot gatorna, inte mot nya passager genom kvarteren.

Grönytorna i stadskärnan är små och måste därför hålla särskild god kvalitet med plantering för gröna gaturum, genomtänkt möblering och blomsterutsmyckning. Observatoriet bör komma till användning som ett
kulturellt andningshål för lundaborna, gärna med föreningsdrivna aktiviteter, lokaler för konstnärer och skulpturutställningar i parken.

Kommunen är en viktig fastighetsägare

Många privata fastighetsägare i stan låter sina lokaler stå tomma istället för att sänka hyrorna så att butiker kan flytta in. Med kommunen som fastighetsägare skulle det inte behöva vara så. Kommunen skulle på så sätt kunna bidra till en mer levande stadskärna. Vänsterpartiet kräver ett omedelbart säljstopp för betydelsefulla kommunägda fastigheter. Det är särskilt viktigt att kommunen
äger de fastigheter som rymmer kommunala verksamheter. Ändringar i plan och bygglagen har gjort det än viktigare för kommunen att vara markägare, eftersom det numera är svårt att ställa krav på ny bebyggelse. Vänsterpartiet vill att
kommunen har en aktiv markpolitik och använder tomträtt istället för att sälja mark.

Kopiera länk