artikel

Effektiviseringar eller besparingar? Lunds kommun bör genomföra en extern granskning av de generella effektiviseringskraven

Lunds kommun använder sig, precis som många andra kommuner, av så kallade generella effektiviseringar som innebär att verksamheter får krav på sig att spara utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens kvalitet eller omfattning.

Metoden att lägga in generella effektiviseringar i budgeten har i Lunds kommun pågått sedan kommunfullmäktiges budget för 2007, vissa år i namn av just effektivisering, andra genom medveten otillräcklig uppräkning för kostnadsökning och volym på verksamheten, åter andra år genom en kombination av dessa. Effektiviseringskrav har ålagts de flesta nämnder under de flesta åren denna period men storleken har varierat mellan olika nämnder och olika år. I vilken grad de generella effektiviseringskraven baseras på faktamässigt underbyggda analyser av besparingspotential i närtid, exempelvis till följd av genomförd teknisk utveckling, nya arbetsmetoder som tagits i bruk eller tydligt minskade behov, framgår inte.

  • Bristen på faktaunderlag som visar att effektiviseringarna verkligen kan uppnås under budgetåret, har med rätta lett till återkommande facklig kritik om risk för ökad stress och försämrad arbetsmiljö. Förra året reagerade även kommunrevisionen med kritik mot bristande uppföljning av effektiviseringskraven och avsaknad av en långsiktig plan och konsekvensanalys säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet menar att med tanke på att det i Lund har arbetats med generella effektiviseringar i mer än tio år är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten, brukarna och medarbetarna.

  • Lunds kommun behöver en öppen och ärlig debatt om vad som egentligen är effektiviseringar och vad som bör kallas nedskärningar. Att minska budgeten utan koppling till reell besparingspotential, sänkta målsättningar eller direktiv om hur besparing ska kunna genomföras riskerar att drabba välfärden. Det kan bli större barngrupper i förskolan, nedlagda träffpunkter för äldre eller minskade öppettider på fritidsgården. Att inte kompensera ordentligt för pris och löneökningar riskerar leda till färre vikarier eller vakanshållningar av anställningar i förskolan, skolan eller i äldreomsorgen, vilket gör att de anställda måste jobba hårdare för att klara målen och bevara kvaliteten säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Kommunrevisionens granskning (genomförd av EY) av budgetprocessen och effektiviseringarna visar att Kommunstyrelsen inte gör tillräcklig uppföljning av nämndernas kostnadsutveckling och inte heller av ”de kvalitativa konsekvenserna av vidtagna effektiviseringsåtgärder” (EY, november 2019). Ordföranden i Lunds kommunrevision, Lars Trägen (L), resonerar klokt kring bristen på uppföljning i Sydsvenskan den 5 december ifjol: ”Poängen med en effektivisering är att man ska göra samma sak till samma kvalitet, fast för mindre pengar. Problemet är att man inte gör några ordentliga uppföljningar om ifall det blir en effektivisering eller ifall det bara blir en nedskärning i slutändan. Det steget måste man förstärka.”

Att utvärdera metoden med generella effektiviseringar är viktigt för att säkerställa att vi har ett styrsystem som tar hänsyn till att medarbetarna ska hålla ett helt arbetsliv och samtidigt ge lundaborna en trygg välfärd att lita på. Vi bör ta till oss av revisorernas rekommendationer för att säkerställa att fullmäktiges beslut om budget fattas på välinformerade grunder.

Läs motionen här

Kopiera länk