• Hem
  • Attraktiv arbet...
sida

Attraktiv arbetsgivare

Bättre arbetsmiljö och kortare arbetstid
för kommunens anställda

Personalen är kommunens största tillgång och viktigaste resurs. Det är genom deras insatser och goda arbete – trots nedskärningar som färre arbetskamrater och pressade scheman – som våra gemensamma ekonomiska resurser omsätts i välfärd och service med kvalitet. Därför är det viktigt att kommunen har en bra och aktiv personalpolitik. Med goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och bra
löner blir Lunds kommun en attraktiv arbetsgivare.

Personalpolitik som motverkar stress och sjukskrivningar

Sjukskrivningstalen bland kommunens anställda är för höga. Stress, pressade schema och för hög arbetsbelastning kan leda till stora problem. Att bli sjuk på jobbet är inte bara en katastrof för den enskilde utan också för skolorna,
äldreomsorgen och det sociala arbetet som då får avbrott och tappar i kontinuitet. Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta krafttag för en bättre arbetsmiljö genom flera viktiga förändringar.

Demokratiska arbetsplatser

Kommunens alla arbetsplatser ska genomsyras av demokrati, vara jämställda och fria från diskriminering. Personalen ska kunna påverka sin egen arbetsdag,
delta i planering och schemasättning och kunna framföra sina åsikter och tankar. De fackliga organisationerna ska vara delaktiga i långsiktiga beslut och kommunens politiker har ansvar för att lyssna på facken och ta till sig de anställdas åsikter.

Jämställda löner

I Lund precis som i resten av Sverige har det länge funnits ett problem med att yrken där det främst arbetar kvinnor har betydligt lägre lönenivå än yrken där det främst arbetar män. Vid jämförelser mellan yrken där hänsyn tas till
utbildning och ansvarsnivå, skiljer det tusentals kronor i månaden. I Lunds kommun har denna utveckling accelererat under det senaste decenniet. En undersköterska tjänar i genomsnitt 3026 kronor mindre i månaden än en
anläggningsarbetare. När Vänsterpartiet var med och styrde Lunds kommun mellan 2002 – 2006 drev vi igenom en reform för att uppnå jämställda löner. Reformen gick ut på att med extra löne-ökningar, utanför avtalen, höja lönerna
inom de yrkeskategorier som låg lågt jämfört med andra jämförbara yrken. Detta minskade löneskillnaderna rejält. Alliansen rev upp detta arbete vid maktskiftet 2006. Under denna mandatperiod har vi flera gånger föreslagit att
arbetet med att jämställa lönerna återupptas, men vi har gång på gång blivit stoppade av Socialdemokraterna, miljöpartiet, alliansen, FNL och Sverigedemokraterna.

Genomför försök med 6 timmars arbetsdag

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet försökt få igenom att försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras på minst en arbetsplats i alla kommuner och landsting. Hittills har inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet velat gå med på ett sådant försök. I Lunds kommun har vi föreslagit liknande försöksverksamheter flera gånger men vi har blivit nedröstade av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Alliansen, FNL och SD. Vi menar att en arbetstidsförkortning är nödvändig för att minska sjukskrivningar och ge personalen möjlighet att orka arbeta heltid istället för deltid, och att det bör provas på arbetsplatser där det idag är höga sjuktal. Målet för arbetstidsförkortningen ska vara att normen för heltidsarbete i Lunds kommun är 6 timmar per dag.

Delade turer ska vara avskaffade inom två år

Delade turer innebär att de anställda har ett oavlönat uppehåll mitt på dagen mellan två arbetspass. Arbetsformen är vanligt inom vård och omsorg. I november 2014 biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att
avskaffa delade turer. Tre år senare sker fortfarande över 100 pass med delade turer, varje vecka! Vi tycker att avskaffandet går alldeles för långsamt och har
därför lämnat in en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden om att ta fram en handlingsplan med finansierade åtgärder för hur den sista delade turen ska kunna vara arbetad inom två år.

Alla anställda ska ha rätt till heltid

Timanställningar är den mest otrygga anställningsformen. En bra arbetsgivare undviker att använda sig av den. Otryggheten gör att det är svårt att ställa krav och den anställde lever ständigt i en osäkerhet om det kommer att gå att få ihop tillräckligt med jobb den aktuella månaden. Vänsterpartiet vill att alla anställda i Lunds kommun ska ha en fast anställning och heltid om de vill ha det. Vi vill att
kommunen ska fasa ut användandet av bemanningsföretag för att ersätta dessa med kommunala vikariepooler, med fast anställda vikarier med goda arbetsvillkor och långsiktighet. På så sätt används våra skattepengar på bästa sätt.

Betalda arbetskläder i förskola och fritidshem

Från och med 2018 måste en arbetsgivare inom äldre och handikapp-omsorgen ge sina anställda arbetskläder, efter nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket. Vänsterpartiet tycker att Lunds kommun ska gå ännu längre och se till att även
personalen inom förskola och fritidshem får betalda arbetskläder. I sitt arbete med att lära våra barn om allt mellan himmel och jord utsätts personalens kläder
för stort slitage som det är rimligt att arbetsgivaren står för. Detta är en fråga som också är en viktig jämställdhetsfråga, inom förskolan och fritidshemmen arbetar främst kvinnor. Precis som att det är självklart att personalen som sköter
våra parker ska ha anpassade arbetskläder för sin verksamhet så ska personalen inom förskolan och fritidshemmen ha det.

Kopiera länk