• Hem
  • Kultur och frit...
sida

Kultur och fritid

Rättvis kultur- och fritidspolitik som är
öppen och tillgänglig för alla

Upplevelser, glädje, gemenskap och en aktiv och utvecklande fritid är viktigt för alla människor. Kulturen är livsnödvändig och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och sin omgivning. Kultur och idrott spelar en roll för demokratin, ger människor olika uttryckssätt och bidrar till integration, bättre folkhälsa och
vettig sysselsättning för alla.

Vänsterpartiet arbetar för en upprustning och förstärkning inom idrotts- och fritidsverksamheten, biblioteken och kulturverksamhet inom konst, musik, film och teater. Kultur- och fritidsverksamheten har drabbats av stora nedskärningar under en lång rad år, en trend som måste vändas så att nya satsningar kan göras.

Sänk avgifterna i kultur- och fritidsverksamheten

Avgifter till kultur och fritid är i grunden orättvist, och Vänsterpartiet menar att nivåerna på inträdesavgifter i kultur- och fritidsverksamhet måste sänkas. Låga
avgifter gör att alla har råd med en utvecklande fritid och kan ta del av idrott och motion, medan höga avgifter begränsar vanliga människors tillträde till
idrott och kultur och slår hårt mot familjer med låga inkomster eller många familjemedlemmar. Vänsterpartiet arbetar därför för att sänka avgifterna i kommunens kultur- och fritidsverksam-heter, inklusive Kulturskolan.
Kulturskolan ska på sikt vara avgiftsfri och öppen för alla barn och ungdomar. Kulturen spelar rollen som Lunds stadsmuseum, men höga entréavgifter hindrar
besök. Kulturen ska därför ha fri entré

Föreningarna behöver ekonomiskt stöd, lokaler och mötesplatser

Föreningslivet är en viktig grundpelare i samhället. Genom föreningarna lär sig ungdomar och vuxna ett demokratiskt arbetssätt i praktiken, allt från att leda möten och planera evenemang till att arbeta tillsammans med andra människor
som inte har samma bakgrund som en själv. Idrott och kultur är ett bra medel för att föra samman människor med olika bakgrund och för att bekämpa rasism och fördomar. Nedskärningar och indragningar inom kommunen drabbar snabbt föreningarna. Sänkningar av förenings-bidragen eller höjningar av avgifter tvingar föreningarna till att hitta andra inkomstkällor, vilket ofta innebär att ungdomarna tvingas sälja lotter eller småkakor för att kunna fortsätta med sin idrott eller kulturverksamhet.

Många föreningar efterfrågar lokaler där de kan träffas. Vänsterpartiet föreslår att kommunen är mer generös i användandet av de kommunala lokalerna (t.ex.
skolor) genom att upplåta dessa gratis då de annars står tomma, och menar att information och bokningssystem av lokaler behöver utvecklas. Kommunen måste också se till föreningslivets behov när nybyggnation av skolor med idrottslokaler planeras.

Barn och ungas fritid

En aktiv och utvecklande fritid är viktig för alla barn och ungdomar i Lund. Fritidssysselsättningen är inte bara till för att ha roligt utan har också stor betydelse för ungdomarnas utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare på olika sätt och en plats där ungdomar kan få hjälp och stöd av vuxna. Fritidsverksamheten ska ha ett blandat utbud, allt från idrott och kultur till fritidsgårdar med friare verksamhet. Vänsterpartiet vill införa prova-på inom både idrott och kultur. Ungdomar ska kunna prova på olika typer av idrotter och kulturverksamheter under några terminer utan att behöva bestämma sig för en enda aktivitet för snabbt.

Fritid för äldre lundabor

Lund, precis som resten av landet, har en åldrande befolkning och dagens äldre är piggare och friskare längre. Äldre lundabor har rätt till en god fritid, med utvecklande och intressanta verksamheter inom olika former av idrott, kultur, folkbildning, diskussioner och möjlighet att hänga med och lära sig nya saker även efter pensionen. Träffpunkterna är viktiga mötes-platser för äldre lundabor
och biblioteken har en viktig uppgift att erbjuda folkbildning och kostnadsfri verksamhet.

Idrott, träning och hälsa

Idrott och sportaktiviteter spelar en viktig roll för många människor. Att heja på ett lag är att vara en del av en social gemenskap och att själv utöva idrott är viktigt för hälsan och kan förebygga sjukdomar och skador. Kommunens roll är
att underlätta för både amatör- och elitidrott genom att se till att det finns bra lokaler och ytor för sportaktiviteter. Många idrottsanläggningar behöver rustas upp och kommunens underhållsskuld måste arbetas bort. Vänsterpartiet vill att det anläggs separata boulebanor i Stadsparken så att spelarna inte behöver ta gångarna i anspråk.

Mer bibliotek, film, gatukonst och folkbildning åt folket!

Folkbiblioteken har historiskt betytt oerhört mycket som mötesplats för bildning och åsiktsutbyte. Biblioteken är framförallt viktiga på mindre orter, där det inte
finns så många andra lokaler att samlas i. Biblioteken är fortfarande platser som är fria från kommersiella intressen och öppna för alla, med plats för studier, diskussioner och upplevelser. Vänsterpartiet är emot nedläggningen av små
biblioteksfilialer, som de på Järnåkra och Nöbbelöv. Vi arbetar istället för utbyggnad och mer resurser. Biblioteken tillhör medborgarna och är inte till salu för privata intressen.

Verktygsbibliotek är en annan typ av bibliotek som till exempel finns i Malmö. Det är precis som det låter: Ett bibliotek där man kan låna verktyg så alla inte
behöver köpa sina egna, som sedan bara används några få gånger om året. Vänsterpartiet vill bygga upp ett verktygsbibliotek i anslutning till ett av Lunds
bibliotek, så att lundaborna kan låna verktyg som de behöver under en kortare tid. ”Fixa till” på Linero är en bra plats för kreativitet och hållbarhet, som inte bara sparar pengar genom att saker kan lagas utan också bidrar till att människor får utlopp för sin kreativitet.

Vänsterpartiet vill satsa på filmen som konstart i Lund, genom att stödja biografen Kino och utöka satsningen på skolbio. Vi vill ge gatukonstnärer lagliga platser och väggar att utöva sin konst på. Lagliga graffitiväggar finns
idag i flera städer och bidrar till att vitalisera konsten och kulturlivet. Vänsterpartiet vill höja bidragen till studieförbunden och deras viktiga bildningsverksamhet.

Lund behöver många olika kulturhus!

I Lund finns flera olika kulturhus, men också flera hus som skulle kunna vara kulturhus men som inte används idag.

Konsthallen är kommunens egen utställningslokal på Mårtenstorget. Inträdet är gratis, vilket Vänsterpartiet alltid kommer att försvara. Vi vill bredda Konsthallens verksamhet, så att hallen öppnas för olika kulturella aktiviteter och konstformer och att lokalen åter blir en mötesplats och forum för debatt. Vad som visas på Konsthallen är dock i slutändan en fråga för Konsthallens ledning.

Stenkrossen är ett kulturhus med plats för många olika typer av kultur och möten. Vänsterpartiet har länge arbetat för att huset ska bevaras och rivningshotet är nu tack och lov borta. Stenkrossen behöver tas om hand så att det kan
användas lång tid framöver.

Folkparken skulle kunna vara ett fantastiskt kulturhus, omgiven av en park mitt på Väster. Huset har stått tomt i många år, men börjar nu så smått användasigen. Vänsterpartiet har länge arbetat för en renovering så att det finns plats för bibliotek, en scen och möjlighet till olika former av kultur.

Observatoriet i Stadsparken är ytterligare ett av Lunds tomma hus, som borde renoveras så att det kan bli ett av stadens kulturhus. Att ett så fint och historiskt viktigt hus som Observatoriet står tomt och inte används är sorgligt – vi borde fylla Observatoriet med kultur, ateljéer eller utställningar.

Tingshuset i Dalby och Medborgarhuset i Genarp måste behållas av kommunen för att kunna vara mötesplats och kulturhus för boende i Dalby och Genarp, men såklart även för lundabor på andra orter. En bra lokal för möten och arrangemang är viktigt för trivseln och sammanhållningen på de mindre orterna i kommunen.

 

Kopiera länk