Klimatet

Sänk hastigheten på E22 innan slutgiltigt beslut om utbyggnad!

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Ska den kunna lösas måste vi få till massiva gröna investeringar på alla samhällsnivåer. Investeringarna behöver ske inom både det offentliga och inom näringslivet. Dessa investeringar kommer, förutom att leda till ett fossilfritt samhälle, att bidra till att skapa tiotusentals nya jobb.

  • Det räcker dock inte att göra gröna investeringar utan vi måste även sluta göra investeringar i det som vi vet förstör vårt klimat. Det är därför som Vänsterpartiet tillsammans med en enig miljörörelse och klimatintresserade privatpersoner fortsätter arbeta intensivt för att E22 genom Lund inte ska byggas om till en sexfilig motorväg säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i Lunds kommunfullmäktige.

Inom trafikforskning pratar man om inducerad trafik vilket handlar om att ett utbyggt vägnät, till exempel genom fler körfält och ny av- och påfarter, skapar mer trafik. Forskningen är entydig: när vägkapaciteten ökar blir det mer attraktivt för fler att köra bil. Problemet är att förutom de ökade utsläppen blir det snart lika trångt på vägen igen. Erfarenheter från utbyggnader av vägar runt om i världen pekar på att det tar mellan 1,5 – 5 år innan det är lika trångt som innan vägen byggdes ut.

  • Att försöka lösa problemen med E22 genom att bygga ut vägen är alltså dyrt, ineffektivt och skadligt för klimatet. Dessutom är det en lösning som genererar mer buller och olägenheter för de boende i östra Lund. När motorvägen en gång byggdes gick den utanför Lund, nu går den genom staden. Med sänkta hastigheter vinner vi tre saker: utsläppen minskar, bullret minskar och kapaciteten ökar säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i Lunds kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att hastighetsbegränsning i någon form prövas innan Trafikverket och Lunds kommun lägger mycket skattepengar på en ineffektiv och klimatskadlig utbyggnad av E22.

Läs vår motion här

Kopiera länk