• Hem
  • Miljö och klima...
sida

Miljö och klimatpolitik

Det krävs en radikal politik för miljön

Lunds kommun har länge varit en föregångare bland svenska kommuner när det gäller miljöarbete. Lund var till exempel en av de första kommunerna att ta fram ett eget miljöprogram. Men vi kan nå längre i målen för miljö- och klimatarbetet. Kommunen och alla invånare måste tillsammans ta krafttag för att förbättra miljön och bidra till klimatsmarta lösningar i Lund.

Lunds kommuns miljöarbete ska baseras på relevant vetenskap och forskning inom miljöområdet.
Ett lyckat exempel som visar att det går att göra något åt klimathotet är fjärrvärmen i Lund som är helt fossilfri. Till fjärrvärmenätet i Lund är Eslöv, Lomma och Alnarp anslutna. Fjärrvärmeledningar byggs nu ut till Dalby. Spillvärmen från forskningsanläggningarna Max IV och ESS tas tillvara av
fjärrvärmenätet.

Däremot har Lunds kommun helt misslyckats med att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Utsläppen ligger stadigt kvar på samma nivå som år 1990.

Kommuninvånarna är mycket viktiga aktörer i kommunens miljöarbete. Lunds kommun ska ta tillvara, och bidra till att öka, medborgarnas engagemang i miljöfrågorna. Vänsterpartiet verkar för olika sätt att träffas där vi tillsammans lär mer om lösningar på miljöproblemen och tar fram idéer som passar just Lund.

Förutsättningar för god stadsutveckling och boendemiljö

Vänsterpartiet arbetar för att förbättra utformningen av såväl nya stadsmiljöer som befintliga när det gäller byggande, grönytor och trafikmiljöer för att nå långsiktig hållbarhet för kommuninvånarna och besökande i Lund. Vi vill ge ökade förutsättningar för hållbar stadsutveckling och boendemiljö.

Lunds kommun bör förtäta staden och undvika att bygga på den bästa åkerjorden. Nya bostadsområden ska ha nära till kollektivtrafik och kommunal service som förskolor, skolor, parker, bibliotek m.m. Innergårdar ska vara trygga miljöer
med lekytor och grönt och tillräckligt med cykelställ. Med solceller kan byggnaderna ta vara på förnybar energi.
Klimat- och energifrågor är centrala frågor som berör samtliga boendemiljö och planeringsfrågor. Fossila energikällor som olja, gas och kol bidrar till negativ
klimatpåverkan. Lund ska satsa mycket mer på förnybara energikällor. Fler offentliga byggnader ska ha solpaneler. Det ska finnas möjlighet att ladda elbilar, elmopeder och elrullstolar i flerfamiljshus och på offentliga platser. Det
lokala kommunala engagemanget att minska energianvändning och att energieffektivisera för att minska klimatnegativa utsläpp måste öka, vilket också bidrar till en bättre luftmiljö för lundaborna.

Trafiken ska begränsas i Lund

Vänsterpartiet vill göra Lunds innerstad bilfri så långt som möjlig, färdtjänst, kollektivtrafik och vissa varutransporter undantagna. Trafiken är ett allvarligt hot mot klimatet och den måste minska drastiskt. Lund ska dra sitt strå till stacken genom att stänga av gator för biltrafik till förmån för gående och cyklister. Antalet parkeringsplatser i innerstaden ska minska för varje år. Vänsterpartiet föreslår en förändring av parkerings-normen som säger att varje
bostad som byggs måste ha ett visst antal parkeringsplatser. Bostäder ska kunna byggas helt utan tillhörande parkeringsplatser. Minskad trafik i innerstaden ger mindre buller och avgaser, säkrare miljö för oskyddade trafikanter och större möjligheter för liv och rörelse.

En samlastningscentral, där gods kan lastas om
från stora till mindre bilar eller cyklar, behövs i utkanten av centrum för att minska varutransporterna i centrum.
Lunds kommun har ett stort ansvar i att ställa om transporter från bil till cykel, i den egna verksamheten. Flera framgångsrika projekt har gjorts med vanliga
cyklar, elcyklar och lådcyklar. Sådana försöksprojekt bör göras permanenta för hela kommunen. Flygresor ska begränsas för kommunens anställda och politiker. Tåg är ett mer miljövänligt transportsätt för resor inom Skandinavien

Avgiftsfri kollektivtrafik

För att biltrafiken ska minska krävs en bra kollektivtrafik inom och mellan städer. Idag är biljettpriserna i kollektivtrafiken i Skåne höga. Priserna har ökat kontinuerligt under många år och idag är det billigare att köra bil än åka kollektivt på kortare sträckor i Skåne. Höga avgifter inom kollektivtrafiken slår hårdast mot de som har låga inkomster och det bidrar inte till en hållbar omställning. Vänsterpartiet arbetar i Region Skåne för att sänka avgifterna på kollektivtrafiken och istället öka finansieringen gemensamt, via skatten. På sikt vill vi göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri.

Inga nya motorvägsavfarter

Vänsterpartiet är emot att bygga nya motorvägsavfarter i Lunds kommun och vi har flera gånger röstat emot de två nya avfarter som planeras på motorvägen mellan Lund och Malmö. En av lösningarna på klimat-problemen är att
bilkörningen minskar, och kommunen måste helt enkelt sluta underlätta för biltrafiken. De pengar som finns avsatta för motor-vägsavfarterna ska styras om till mer miljövänliga transporter, så som cykelbanor och utökad kollektivtrafik
med egna bussfiler så att bussen kommer fram snabbare.

Spårväg i Lund

Vänsterpartiet är positiva till att Lund nu bygger sin första spårvägslinje. Vi vill att spårbunden trafik på sikt ska byggas ut till orterna öster om Lund – men aldrig genom Lunds centrum. Spårväg är ett trafikslag som snabbt och effektivt
kan transportera många personer och det är mer miljövänligt än både bil och buss. Spårvägen är därför ett bra sätt för Lund att ta sitt ansvar för att motverka klimatförändringarna.

Hållbar och miljösmart konsumtion, återvinning och återanvändning.

Vänsterpartiet vill skapa ökade förutsättningar för en hållbar och miljösmart konsumtion och vi vill delta i det nationella arbetet för att ta fram goda exempel. Detta gäller till exempel att stimulera hållbara sätt att konsumera,
effektivisera resursanvändning och skapa förbättrad avfallshantering.

Vi vill skapa förutsättningar och resurser för fungerande lokala delningstjänster i Lund. Det innebär att arrangera olika former för att hyra, dela och låna saker, i stället för att själv äga dem. Det kan gälla verktyg, kläder, bil- och cykelpooler med mera. Denna typ av insatser ger en klar vinst för miljö och klimat genom en resurssnål konsumtion.

Lunds kommun är idag bra på återvinning och har ett renhållningsverk som ligger långt framme i miljöfrågorna. Vänsterpartiet vill se ännu bättre möjligheter för återvinning genom fler återvinningskärl i stan och i parkerna för
insamling av restavfall. Som ett led i vår satsning på delningstjänster vill vi att återbrukscentralen “Fixa Till” på Linero blir permanent och tas över av kommunen från bostadsbolaget LKF. Vi kommer arbeta för att olika
delningstjänster och återbrukscentraler utvecklas i olika delar av kommunen.

Vänsterpartiet är starka motståndare till köpcenter utanför städerna. Vi vill istället förbättra för handel i centrum, som ska vara tillgänglig för cykel och kollektivtrafik

Minska miljöpåverkan från kemikalier

Det är viktigt av miljö- och hälsoskäl att fasa ut miljöfarliga och miljöbelastande kemikalier. Lunds kommun har en kemikalieplan (Lundakem) för att arbeta med att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vänsterpartiet vill att Lunds prioriterar satsningar på utfasning av miljöskadliga kemikalier. Detta ska ske genom att miljöhänsyn prioriteras i högre grad inom kommunal upphandling. Det krävs även ökade resurser för kunskapshöjning förbeställare av olika produkter och tjänster inom all kommunal verksamhet. En högre kunskapsnivå är viktig för att vi ska kunna genomföra en inventering och utrensning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor. Vänsterpartiet har länge arbetat för att kommunen ska ta ansvar för att hitta bättre alternativ till konstgräsplaner och gummimattor. De konstgräsplaner som
finns idag släpper ifrån sig små mikroplaster som hamnar i åar, sjöar, hav och riskerar vårt grundvatten. Nya alternativ krävs för att få bort användandet av mikroplasterna.

Ta bättre hand om Lunds parker, naturområden och vatten

Lund är en kommun med många olika parker och naturområden, men samtidigt har vi relativt liten grönyta per invånare. Grönområdena fyller en viktig funktion för både människan och samhället, och är speciellt viktiga för att skapa en renare luftmiljö, leda bort vatten vid kraftiga regn och för att främja den biologiska mångfalden. Träd som tas bort ska alltid ersättas med nya träd, det som kallas balanseringsprincipen.

Lunds kommun är bra på att inrätta nya naturreservat, men det krävs resurser för åtgärder och underhåll, som att tillgänglighetsanpassa stigar, bygga toaletter,
informationsskyltar, inventera djur och växter och skydda det som är viktigt för just det aktuella naturområdet. Vänsterpartiet vill reservera pengar för detta, så
att lundaborna kan njuta av parker och grönområden året om, och så att de miljömål som rör naturområden kan uppfyllas. Naturbussen (linje 159) som tar lundaborna ut i naturen, ska köras hela året och till fler naturområden.

Lund har under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete planering för bättre vattenkvalitet och för att motverka översvämningar. Det är speciellt viktigt att kommunens vattenskyddsområden finns kvar, så att vi även i framtiden har bra och säkert vatten. När kommunen planerar nya bostadsområden ska särskild vikt läggas vid att
planera in parkområden. Parkerna ska så långt som möjligt hänga ihop med varandra som gröna stråk och inte vara isolerade öar mitt bland husen. Läs mer om hur Vänsterpartiet vill planera staden och stadsmiljön i kapitlet om stadsmiljö och stadsutveckling.

Grönt bälte runt Lund

Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas ett grönt bälte vilket innebär att utveckla de gröna stråken i stadsmiljön runt Lund, ett sammanhängande grönområde utan avbrott för bebyggelse eller vägar. Ett grönt bälte är bra för den
stadsnära naturen, både för människors välmående och för djurs och växters levnadsmiljöer. Kungsmarken ska vara ett naturreservat där vi ger medborgarna möjlighet till naturupplevelser. Vänsterpartiet anser att golfbanan inte hör hemma i naturreservatet.

Vegetariskt, närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt

Redan idag är vi väldigt bra på att köpa in ekologisk och närodlad mat till skolor och äldreomsorg, och vi köper många rättvisemärkta produkter. Lund ska fortsätta vara föregångare, med målet att maten som serveras i skolor och äldreomsorg så långt det är möjligt är närproducerad, ekologisk och rättvisemärkt. Köttproduktion är en källa till stora miljöproblem och vi menar att kommunen därför bör ha en stor andel vegetarisk mat i skolor och äldreomsorg.

Miljövänliga och etiska investeringar

Lunds kommun investerar en del pengar i fonder och aktier. Som grund för investeringarna finns en finanspolicy som säger att kommunen inte får investera i vapen, pornografi, tobak, alkohol eller fossila bränslen. Det är mycket viktigt
att denna finanspolicy följs!

För att Lund återigen ska bli den bästa staden i Sverige på miljöarbete, och ett föredöme nationellt och internationellt, krävs att alla aspekter av miljö- och klimatfrågorna skrivs in i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko. Bara genom ett effektivt och målmedvetet arbete kan vi lösa de stora problemen världen står inför.

Kopiera länk